Toát yếu Đông dược diễn ca

179.000

Đây là bộ Dược thư cần thiết, có giá trị trong nghiên cứu, học tập và thực tiễn lâm sàng.