Ngày 28/09, Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc phòng tránh Covid-19 dạng uống

Ngày 28/09, Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc phòng tránh Covid-19 dạng uống. Phát triển thuốc xịt diệt virus SARS-CoV-2 trong 30 giây.

Tin 8
Nguồn: Dailymail
Tin 8a
Nguồn: Reuters