Skip to content Skip to footer

Chúng tôi là

Năm 2020, Dự án xuất bản Sách & Tri thức Y học hiện đại – Medinsights chính thức được triển khai.

Mục đích của Dự án Medinsights là xây dựng nền tảng tri thức về Y khoa có hệ thống, cập nhật thông tin và kiến thức y học hiện đại nhằm đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe, phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

  • Sứ mệnh: Cung cấp kiến thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
  • Tầm nhìn: Hệ thống hóa và cập nhật tri thức về y dược học cho học sinh sinh viên trường y dược, các nhà chuyên môn và người dân.
  • Giá trị cốt lỗi: Nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân Việt về chăm sóc sức khỏe. Cung cấp & hệ thống hóa tri thức y học tiên tiến cho các nhà chuyên môn.

Sản phẩm
Read More
Liên hệ
Read More

Medinsights - Thức Vì Sức Khỏe

Với mong muốn cung cấp kiến thức bảo vệ sức khỏe quan trọng cho mọi người dân, vì một dân tộc Việt Nam khỏe mạnh hơn, để có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa hơn trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường thế giới, Alpha Books thành lập dự án xuất bản sách và tri thức y dược học hiện đạo để cung cấp cho người dân Việt Nam với mang tên Medinsights – Tri Thức Vì Sức Khỏe.